ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ

ERASMUS + KA103 PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DERS VERME İLANI

Avrupa ülkelerinde üniversiteler arasında öğrenci ve personel değişimini amaçlayan Erasmus+ Programı’nın, akademik personelimizi ilgilendiren faaliyet türü olan “DERS VERME HAREKETLİLİĞİ” için başvurular alınacaktır. Bu faaliyetlerden yararlanmayı planlayan bütün personelimizin bu ilan doğrultusunda başvuru yapması gerekmektedir.

Erasmus+ Programı kapsamında 2019-2020 akademik yılı personel ders verme hareketliliği çerçevesinde Yüksekokulumuzdan hareketliliğe katılmak isteyen personelimize duyurulmak üzere hazırlanan ilan metni aşağıda sunulmuştur. Söz konusu ilan 2019-2020 akademik yılı arasında gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamaktadır. Bu tarih aralığı dışında gerçekleştirilen hareketlilikler, hiçbir şekilde bu ilan kapsamında değerlendirilemez.

Birimlerimizden hareketliliğe katılmak isteyen Akademik personel, kendi birimlerine ait kontenjanlara başvuruda bulunabileceklerdir.

BAŞVURU TAKVİMİ:

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ      : 24.01.2020

SON BAŞVURU TARİHİ                  : 29.01.2020

SONUÇLARA İTİRAZ SÜRESİ        : Sonuçların ilanını takiben 7 gün içerisinde

(Dilekçe ile Koordinatörlüğümüze)

Başvurular, yukarıdaki takvim doğrultusunda Uluslararası İlişkiler Birimine yapılacaktır. Programa seçilen asil ve yedek adaylara ilişkin liste Koordinatörlükçe ilan edilecektir.

 PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ:

Ders Verme Hareketliliğinin hedefi; Türkiye’de ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında çalışan ve ders verme yetkisi olan akademik personelin, AB üye ülkelerindeki ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkân sağlamaktır. Dersin verme faaliyetinin gerçekleştirileceği Üniversite ile Yüksekokulumuz arasında ikili anlaşma olması gerekmektedir. Ders Verme Hareketliliğine Akademik Kadro başvurabilir.

TURİZM BÖLÜMÜ

Üniversite Kontenjan
POLONYA / Nicolaus Copernicus University 1
POLONYA / University of Physical Education in Poznan 1
MAKEDONYA / University of Tourism and Management in Skopje 1
PORTEKİZ / Polytechnic of Porto University 1

ÇOCUK VE GELİŞİM BÖLÜMÜ

Üniversite Kontenjan
LİTVANYA/Klaipeda State University of Applied Sciences 1

Bu listede belirtilen kontenjanlar, gönderilebilecek azami personel sayısını göstermektedir. Kontenjanlarda, ilan süresince değişiklik olabilir.

Personel tercih yaparken sadece “Program Ülkeleri” ne ait üniversitelerden yararlanabileceklerdir. Program ülkeleri aşağıda belirtilmiştir. Bunun dışında kalan ülkeler “Ortak Ülkeler” kategorisinde yer almaktadır ve bu çağrı kapsamına girmemektedir.

· AB üyesi ülkeler

· AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya, Sırbistan)

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru formunun doldurulmuş çıktısı ve diğer başvuru evrakları ile gerekli bilgiler eksiksiz olarak hazırlanarak Uluslararası İlişkiler Birimine (Nur Üçer – Öğretim Görevlileri Ofisi) teslim edilmelidir. Eksik belge ve bilgilerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1-      Erasmus+ Personel Hareketliliği Ders Verme Başvuru Formu (erasmus.adiguzel.edu.tr adresinden indirilip, bilgisayarda doldurulup çıktısı alınacak.)

2- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Akademik personel için): Başvuruların puanlamasında kullanılacak olup, aslı veya fotokopisi teslim edilebilir.

3- Davet/Kabul Belgesi: Kabul belgesinde hareketliliğin gerçekleşeceği kurum adı, hareketlilik tarihleri ve konusu (erasmus+ ders verme kapsamında davet edildiği) açık olarak belirtilmelidir.

4- Mobility Agreement for Training (İlgili form Uluslararası İlişkiler Biriminden alınabilir) Formun, başvuruda bulunacak personel tarafından doldurularak imzalanması gerekmektedir. Gidilecek kurumun imzası başvuru aşamasında istenmemektedir.

YABANCI DİL SINAVI GENEL HÜKÜMLER

Koordinatörlüğümüzce alınacak Erasmus+ hareketlilik başvurularında, Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen geçmiş merkezi sınavların yanında (son 5 yıl dâhil), Yüksekokulumuz tarafından gerçekleştirilen seviye belirleme sınavları ile KPDS (son 5 yıl), ÜDS  (son 5 yıl) ve YDS’den (son 5 yıl – üniversite giriş sınavı değil), YÖKDİL’den alınmış olan puanlar geçerli olacaktır. Bu sınavlara ek olarak, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınan puanlar, ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

 • Erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği, Erasmus+ Beyannamesi ve yükseköğretim kurumunun Erasmus+ değişimi yapmak üzere var olan ikili anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.
 • Erasmus+ KA103 Personel Ders Verme Hareketliliği kapsamında gidilecek kurum ile Meslek Yüksekokulumuz ilgili akademik birim arasında Erasmus+ anlaşmasının olması gerekmektedir. Diğer bir deyişle öğretim üyelerimiz ancak kendi alanlarında yapılmış anlaşmalara başvurabilirler.  Üniversitemizin mevcut anlaşma listesine aşağıdaki şekildedir:

TURİZM BÖLÜMÜ

Üniversite Kontenjan
POLONYA / Nicolaus Copernicus University 1
POLONYA / University of Physical Education in Poznan 1
MAKEDONYA / University of Tourism and Management in Skopje 1
PORTEKİZ / Polytechnic of Porto University 1

ÇOCUK VE GELİŞİM BÖLÜMÜ

Üniversite Kontenjan
LİTVANYA/Klaipeda State University of Applied Sciences 1
 • Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching – Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekir.
 • Faaliyet süresi seyahat hariç en az ardışık 2 işgünü ve en fazla 2 aydır. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 2 hafta sürecek bir faaliyette en az 16 saat ders verilmesi zorunludur).
 • Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebeb² dışında 2 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir.

ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN GEREKEN ASGARİ ŞARTLAR

 Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin şartın sağlanması esastır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve o kurumda fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş olan personel için kadro şartı aranmaz, yükseköğretim kurumu ile arasında sözleşme olan personel faaliyetlerden faydalanabilir.
 • Öğretim üyelerimiz ancak kendi bölümlerinin alanından yapılmış Erasmus anlaşmalarına başvurabilirler.
 • Tercih edilen yükseköğretim kurum(ları) ile son başvuru tarihi olan 28 Ocak 2020 tarihinden önce iletişim kurulmuş ve on kabul alinmiş olması beklenmektedir.
 • Ön kabul almayan adaylar secim surecinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme Süreci:

Yapılan başvurular incelenerek değişimden yararlanacak personel Uygulama El Kitabında belirtilen öncelikler ve Merkez tarafından yıllık olarak belirlenen ulusal öncelikler dikkate alınarak yapılır.

Seçim sırasında; daha önce eğitim alma hareketliliğinden faydalanmamış personele, daha önce eğitim alma hareketliliğine dâhil olmayan bölüm ya da birimlere, daha önce eğitim alma hareketliliğinde yer almayan veya az sayıda yer alan ülke ve yükseköğretim kurumları ile hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan başvurulara, gazi personele yahut şehit/gazi yakını personele, yabancı dil bilgisi olan ve engelli personele öncelik verilecektir.  Başvuruların belirlenen kontenjanları aşması durumunda Koordinatörlük tarafından belirlenen bir Komisyon, yukarıdaki öncelik ve şartları sağlayan personel ile yapacağı mülakat sonucunda hareketlilikten faydalanacak adayları belirler.

Dileyen personel hibe almaksızın hareketlilik gerçekleştirebilir. Ayrıca hareketliliğe hak kazanmış personelin hareketliliğini gerçekleştirmekten vazgeçmesi durumunda bir sonraki hareketlilik başvurusunda değerlendirme puanından 10 puan kesinti yapılacaktır.

2 Mücbir sebep”, taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez. 

3 Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir. 

KONTENJANLAR:

Yüksekokulumuzun ikili anlaşmaları ve mevcut anlaşmaların kontenjanları bilgisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Sadece bu listede yer alan ve ikili anlaşması bulunan birimlerden personel gönderilebilecektir.  Personelimizin, başvurmayı düşündüğü üniversitelerin bilgilerini ve varsa özel koşullarını inceleyerek tercih yapması gerekmektedir.

TURİZM BÖLÜMÜ

Üniversite Kontenjan
POLONYA / Nicolaus Copernicus University 1
POLONYA / University of Physical Education in Poznan 2
MAKEDONYA / University of Tourism and Management in Skopje 1
PORTEKİZ / Polytechnic of Porto University 1

ÇOCUK VE GELİŞİM BÖLÜMÜ

Üniversite Kontenjan
LİTVANYA/Klaipeda State University of Applied Sciences 2

HİBELER:

Personel hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe, masrafların tamamını karşılamaya yönelik değil, katkı niteliğindedir. Günlük hibe miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır ve Avro cinsinden ödenir. Personel hareketliliğinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme belirlenen toplam hibenin %70’i oranında olur. Faaliyet dönemi sonunda, yararlanıcı tarafından ofise teslim edilen katılım sertifikası ve seyahat giderini gösterir belgeler ve AB anketi ile birlikte değerlendirilerek %30’luk ikinci ödeme miktarı belirlenir.

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

* 2019 Erasmus Uygulama El Kitabı, Ulusal Ajans Başkanlığınca yayımlanmış olup, hibe tutarları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.

Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç   153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan   136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,   119

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

Not: Yukarıdaki hibeler 2018 sözleşme döneminden itibaren seçilen personele uygulanacaktır. Örneğin 2018-2019 akademik dönemi için hareketliliğe katılacak iki personelden 2017 sözleşme dönemi için seçilene 2017 sözleşme döneminde geçerli olan hibeler, 2018 sözleşme döneminde seçilene yukarıdaki tabloda yer alan hibe miktarları uygulanacaktır.

Personelin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz yani “sıfır hibeli” olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre personel hareketliliği için 2 günden kısa olamaz.

Seyahat gideri

Personelin seyahat masrafları, faaliyeti gerçekleştireceği şehrin mesafesi dikkate alınarak hesaplanmakta olup; masrafların tamamını karşılamaya yönelik değil, bir katkı niteliğindedir. Şehir içi ulaşıma ait seyahat giderleri karşılanmaz. Kişi bu giderlerini kendisine verilen günlük/haftalık hibeden karşılamak durumundadır.

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır. Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Elde edilen “km” değeri   Hibe miktarı (Avro-)
10-99 KM arası 20
100 – 499 KM arası     180
500 – 1999 KM arası                            275
2000 – 2999 KM arası   360
3000 – 3999 KM arası   530
4000 – 7999 KM arası   820
8000 KM ve üzeri   1500

Mesafe hesaplayıcı için; Avrupa Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  web adresi kullanılmaktadır.

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmek için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması, personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.

Seçim Sonrası:

1- Bilgi Formu (Web sayfamızda yer alan form doldurularak teslim edilmelidir),

2- Görevlendirme yazısı (Yurt dışı görevlendirme için bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurulmalı; ilgili karar Müdürlük onayına sunulmalı ve kararı alınmalıdır.),

3- Hibe Sözleşmesi (UİB tarafından hazırlanacak olan sözleşmenin hareketlilik öncesinde personelimiz tarafından imzalanması zorunludur.)

Hibe Sözleşmesinin, faaliyet başlamadan 1 hafta  öncesinde Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen belgelerin tamamlanmasının ardından öğretim elemanlarımıza toplam hibesinin (faaliyet günleri+ seyahat masrafları) %70’i tutarında ödeme yapılmaktadır.

Faaliyet sonrası aşağıdaki belgelerin, Uluslararası İlişkiler Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir:

1- Final Rapor Formu

2- Katılım Sertifikası (Gidilen kurum tarafından imzalı ve mühürlü bir şekilde verilecek olan Katılım Sertifikasında faaliyet süresi gün/ay/yıl şeklinde belirtilmiş olmalıdır.)

3- Seyahat edilen tarihleri gösteren belgeler (uçuş kartları, pasaport giriş-çıkışları gibi)

4- Pasaport (giriş-çıkış sayfalarının fotokopisi)

Yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak UİB’ne iletilmesinden sonra hibenin kalan %30’u ödenmektedir. 

 • Engelli / özel ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin programa seçilmeleri halinde, kendilerine ek hibe desteği sağlanabilecektir. Seçim süreci sonunda yerleşen engelli katılımcıların ek masrafları için Ulusal Ajans’a başvuru yapılmakta ve uygun görülen masraflar ek hibe desteği ile sağlanmaktadır. Ek hibe oranı, alınacak toplam Erasmus+ hibesini geçemez.
 • Burada belirtilemeyen tüm hususlarda, ilgili yılın Erasmus uygulama el kitabı hükümleri uygulanır.